BESTEDING VAN GELDEN

Besluiten over besteding van het door het Trustfonds opgebouwde vermogen, worden conform de statuten van het Trustfonds met meerderheid van stemmen door het bestuur genomen.

Het door het Trustfonds opgebouwde vermogen zal slechts worden aangewend voor ondersteuning van algemeen nut beogende activiteiten. Geen enkele (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen. Het bestuur houdt een cijfermatig overzicht bij van de uitgekeerde gelden en de bestemmingen.

De ontvangers van donaties van het Trustfonds worden verplicht minimaal eens per jaar verantwoording aan het Trustfonds af te leggen over de bestedingen van de donaties.

Een eventueel batig liquidatiesaldo van het Trustfonds zal conform de statuten worden overgemaakt aan een algemeen nut beogende instelling.

DOELSTELLINGEN
BELEIDSPLAN
WERKZAAMHEDEN
WERVEN VAN GELDEN
VERMOGENSBEHEER